Tv program 0.1323

End-User License Agreement

Tv program requires that you accept the following End-User License Agreement before installation can proceed:

Informácie poskytované týmto rozšírením sú výhradným vlastníctvom URI, spol. s r. o. (ďalej ako poskytovateľ). Tieto informácie sú vám poskytnuté zadarmo pre vlastnú potrebu a bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nemáte žiadne právo získané údaje ďalej šíriť či poskytovať tretím osobám. Porušenie tejto povinnosti je kvalifikované ako podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak používateľ túto svoju povinnosť poruší, je povinný poskytovateľovi uhradiť vzniknuté škody. Zdrojové kódy rozšírenia podliehajú licenčnej dohode podľa "Mozilla Public License Version 1.1". Ak s danými podmienkami nesúhlasíte, okamžite odstráňte toto rozšírenie zo svojho počítača.

Back to Tv program…