Icon of Theotokos

Theotokos 1.0

by amhalaba

Orthodox Catholic Christian Icon Mary Our Lady Theotokos Jesus