Rated 5 out of 5 stars

Terô ju jidze to ùżëwac.
Pòzdrówczi

This review is for a previous version of the add-on (0.8). 

Ceszã sã że chtos tegò brëkùje

Rated 5 out of 5 stars

Wersjô 0.8 je jész bëlniészô òd ti slédny!

This review is for a previous version of the add-on (0.8). 

Ceszã sã że chtos tegò brëkùje